Algemene voorwaarden

 

Definities

- EQUINOJI: EUINOJI, gevestigd te Dieren onder KvK nr. 53080610.
- Klant: degene met wie EQUINOJI een overeenkomst is aangegaan.
- Partijen: EQUINOJI en klant samen
- Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens EQUINOJI.

- Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

- Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

- Alle prijzen die EQUINOJI hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

- Alle prijzen die EQUINOJI hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan EQUINOJI te allen tijde wijzigen. 

- Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die EQUINOJI niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

- De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

- De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door EQUINOJI vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

- EQUINOJI heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

- Voorafgaand aan de ingang ervan zal EQUINOJI prijsaanpassingen, waar van toepassing, meedelen aan de klant.

- De consument heeft het recht om de overeenkomst met EQUINOJI op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

- EQUINOJI voert de dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

- EQUINOJI heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

- De uitvoering van de dienst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

- Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat EQUINOJI tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de dienst.

- Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat EQUINOJI tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de dienst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant 

- De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de dienst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan EQUINOJI.

- De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

- Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert EQUINOJI de betreffende bescheiden. 

- Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door EQUINOJI redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart EQUINOJI tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door EQUINOJI geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

- De klant dient een door EQUINOJI geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

- Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant EQUINOJI daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

- De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat EQUINOJI in staat is hierop adequaat te reageren. 

- De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

- Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat EQUINOJI gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

- De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan EQUINOJI.

- Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling EQUINOJI ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Betalingen en betalingstermijn

- Bij het aanvragen van een advies dient de betaling te worden gedaan alvorens het advies uitgeleverd wordt. 

- De klant ontvangt het uitgewerkte advies via de mail binnen 7 werkdagen na het ontvangen van de betaling.

- Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, zij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat EQUINOJI de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

- EQUINOJI behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

- Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is EQUINOJI gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

- Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan EQUINOJI. 

- De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

- Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag EQUINOJI zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

- In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van EQUINOJI op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

- Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door EQUINOJI, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan EQUINOJI te betalen. 

 

Recht van reclame 

- Zodra de klant in verzuim is, is EQUINOJI gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

- EQUINOJI roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

- Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan EQUINOJI, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

- De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

- Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  • het product niet is gebruikt
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

- zodra het eerste consult bij een abonnement heeft plaatsgevonden

- zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@equinoji.nl

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan EQUINOJI, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Vergoeding van bezorgkosten 

- Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan EQUINOJI heeft geretourneerd, dan zal EQUINOJI eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  

- De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van EQUINOJI voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

 

Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

 

Retentierecht 

- EQUINOJI kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van EQUINOJI heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

- Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan EQUINOJI.

- EQUINOJI is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Eigendomsvoorbehoud 

- EQUINOJI blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van EQUINOJI op grond van wat voor met EQUINOJI gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

- Tot die tijd kan EQUINOJI zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

- Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

- Indien EQUINOJI een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft EQUINOJI het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering

- Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

- Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

- Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft EQUINOJI het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

- Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan EQUINOJI kan tegenwerpen.

 

Levertijd 

- De door EQUINOJI opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

- De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van EQUINOJI.

- Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij EQUINOJI niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

- Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan EQUINOJI niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

- Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan EQUINOJI, bij gebreke waarvan EQUINOJI niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring 

- Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

- Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

- Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor EQUINOJI enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

- De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

- De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

- Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als EQUINOJI een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan EQUINOJI verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Paard Optimaal

- EQUINOJI is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

- Indien EQUINOJI aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

- EQUINOJI is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

- Indien EQUINOJI aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

- Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van EQUINOJI vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

- De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer EQUINOJI toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

- Is de nakoming van de verplichtingen door EQUINOJI niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat EQUINOJI in verzuim is. 

- EQUINOJI heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien EQUINOJI kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht

- In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van EQUINOJI in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan EQUINOJI kan worden toegerekend in een van de wil van EQUINOJI onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van EQUINOJI kan worden verlangd. 

- Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

- Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor EQUINOJI 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat EQUINOJI er weer aan kan voldoen. 

- Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

- EQUINOJI is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

- EQUINOJI is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

- Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

- Grote inhoudelijke wijzigingen zal EQUINOJI zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

- Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

- Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van EQUINOJI. 

- Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

- Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

- Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat EQUINOJI bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

- Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

- De Nederlandse rechter in het arrondissement waar EQUINOJI is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 1 januari 2022.